ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V KURZU

Tyto základní podmínky účasti v kurzu platí pro vzdělávací programy Improacademy začínající po 1. 2.2013.

Přihlášení do kurzu:

Přihlášky jsou přijímány průběžně elektronickou i normální poštou.

Do týdne po obdržení přihlášky potvrdí IMPRO ACADEMY  zájemci přijetí přihlášky.

1 až 2 týdny před začátkem kurzu obdrží přihlášení frekventanti vyrozumění o zařazení do kurzu a podrobnější informace o způsobech zaplacení.

Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu bude po dohodě s účastníkem / účastnicí zařazena do kurzu následujícího.

Účast v kurzu, na který se účastník / účastnice přihlásil/a je nepřenosná na jinou osobu bez písemné dohody s pořadatelem.

Absolvování prvního setkání kurzu je vždy nezbytným předpokladem pro pokračování v kurzu.

Organizace si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů (nemoc lektora, havárie, kalamita apod.).

O těchto skutečnostech účastníky / účastnice neprodleně informuje.

Finanční podmínky účasti v kurzu a storno podmínky:

Kurzovné uhradí buď účastník / účastnice nebo vysílající organizace vždy v daném termínu podle zaslaných propozic.

Pokud účastník / účastnice zaplatí kurzovné, chce od svého přihlášení do kurzu odstoupit, a učiní tak písemně nejpozději 20 pracovních dnů před začátkem kurzu, bude mu vráceno kurzovné v plné výši.

Pokud účastník / účastnice zaplatí kurzovné, chce od svého přihlášení odstoupit a učiní tak písemně v rozmezí 19 – 6 pracovních dnů před začátkem kurzu, bude mu vráceno kurzovné ve výši 80 % z celkové částky.

Pokud účastník / účastnice zaplatí kurzovné, chce od své přihlášení odstoupit a učiní tak písemně  5 pracovních dnů před zahájením kurzu nebo pokud už kurz začne, případně v jeho průběhu, kurzovné se mu nevrací, a to ani jeho část.

Podíl z kurzovného bude navrácen těm účastníkům / účastnicím, o jejichž odchodu z kurzu rozhodne pořádající organizace  IMPRO ACADEMY  - je v její kompetenci zvážit důvody tohoto rozhodnutí.

Základem pro finanční vypořádávání související s kurzem je vždy vztah mezi plátcem kurzovného a pořadatelem.

Nahrazování zmeškaných hodin:

Pokud se účastník / účastnice nemůže setkání / odborného tématu zúčastnit, může si písemně zažádat o náhradu zmeškaného setkání/odborného tématu v následujícím kurzu (pokud je to technicky možné), ale kurzovné se mu nevrací. Platba za umožnění náhrady tohoto zmeškaného setkání/ odborného tématu pak činí 50 % z aktuální ceny kurzovného za toto setkání/odborné téma.

Pokud dojde ke zmeškání pouze určitého počtu hodin v setkání či odborném tématu, organizace postupuje tak, aby náhrada zmeškaných hodin proběhla v souladu s požadavky na celistvost obsahu odborného tématu, ve kterém došlo k absenci. Účastník pak hradí 50 % z ceny odpovídající skutečně zmeškaným hodinám, i když je v rámci tohoto pravidla povinen absolvovat odborné téma ve vyšší hodinové dotaci. 

Pokud nelze zmeškané hodiny nahradit v bezprostředně probíhajících kurzech a organizace vypisuje pro tento účel speciální nahrazovací setkání na míru, bude cena tohoto setkání stanovena organizací v závislosti na rozsahu a počtu účastníků.

Ukončení kurzu:

Absolventi vzdělávacích programů obdrží po úspěšném absolvování kurzu osvědčení pořádající organizace. Hodinová dotace jednotlivých kurzů je vždy rozložena do několika setkání. Základní podmínkou pro vystavení osvědčení je naplnění účasti minimálně 80% z výukových hodin každého setkání, ve zvláštních případech uvedených na konkrétní anotaci kurzu může být požadavek účasti upraven na jinou procentní výši.

Osobní účast účastníků / účastnic je doložena podpisy v prezenčních listinách. Pokud jsou pro ukončení kurzu stanovena ještě další kritéria, jsou tato obsažena ve zvláštním kontraktu.

Prohlášení o přijetí podmínek:

Účastníci / účastnice kurzů se zasláním přihlášky a přijetím těchto podmínek zavazují, že budou respektovat pravidla užívání prostor určených pro výuku v zařízení, v němž se kurz odehrává i bezpečnostní předpisy s užíváním prostor souvisejících.

Dále se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech důvěrné povahy, které se týkají spoluúčastníků v kurzu a které se od nich během kurzu dozví.

Tento dokument každý účastník / účastnice podepisuje při zahájení kurzu, pokud není účast v kurzu podložena zvláštním kontraktem.

Organizace si vyhrazuje právo na posouzení individuálních výjimek ze Závazných podmínek účasti v kurzu.

Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů organizaci IMPRO ACADEMY  za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 

uděluji souhlas IMPRO ACADEMY, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem organizace kurzu pořádaném touto organizací.

 

Souhlas uděluji na dobu 4 let od data vyplnění této přihlášky. IMPRO ACADEMY  bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat.

 

IMPRO ACADEMY  informuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. IMPRO ACADEMY  bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od data vyplnění této přihlášky.

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je IMPRO ACADEMY  povinna poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.

Pokud by subjekt údajů zjistil nebo se domníval, že IMPRO ACADEMY  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů požádat IMPRO ACADEMY o vysvětlení, a požadovat aby IMPRO ACADEMY  odstranila takto vzniklý stav.